vinjett

Företagets namn                                                             Verksamhetstid

 

Tidaholms Tryckeri AB (Västgöta-Bladet)                                          1906-2016

 

Initiativtagare/ägare

1. Ett 30-tal privatpersoner

1906-1940-talet

2. Jönköping-Vulcan Tändsticks AB

1940-talet-1966

3. H. Halls Boktryckeri AB/Herenco/Hallpressen

1966-2016

 

Geografiskt läge

1. Villagatan 4 (redaktionen)

1906-1908

2. Gamla Torget 5 (redaktionen)

1908-1920

3. Villagatan 11 (tryckeriet)

1906-1920

4. Villagatan 1 (både redaktionen och tryckeriet)

1920-2018

 

Historia

Skriftställaren Gustaf Lindberg, f 1841 i Bjärbo i Södermanland, bosatt i Tidaholm övertalade 1905 ett antal av Tidaholms köpings ledande män att sluta upp runt idén om att Tidaholm borde ha en egen tidning. Tidigare försök att starta en ”Tidaholmstidning” hade dock misslyckats varför man av försiktighetsskäl valde namnet Västgöta-Bladet. Man lät trycka några provnummer innan det första riktiga numret kom ut i januari 1906. De första numren trycktes hos Gustaf Thorsanders boktryckeri i Skövde.

Man beslöt att för förvaltningen av tidningen bilda ett aktiebolag; Tidaholms Tryckeri AB. Bolaget hade sin konstituerande stämma den 28 februari 1907 och bolaget registrerades den 23 maj 1907. En av de största aktieägarna blev AB Jönköping-Vulcan.

Redan 1906 inköptes en tryckerimaskin och man hyrde lokaler i ett uthus på Villagatan 11. Under åren 1906-1909 valde man att arrendera ut tryckeriet till tryckaren och bokhandlaren Ivar Nyberg. Det var därmed han som tryckte VB de första åren. År 1909 valde man dock att säga upp avtalet med Nyberg och själva överta tryckeriet. År 1920 hyrde bolaget nya lokaler för både tryckeriet och redaktionen av Vulcan på Villagatan 1. År 1921 inköptes av Falköpings tidning en ny flattryckpress vilken användes fram till 1955.

Tidningens format var till en början sju spalter per sida och totalt fyra sidor. Efter inköpet 1921 kunde man öka till nio spalter per sida och Västgöta-Bladet kallades då ”Sveriges största tidning”. Eftersom spaltbredden var 60 mm kom tidningen i uppvikt läge bli över en meter bred. År 1937 ändrades formatet till åtta spalter. När Tidaholms Handels AB i mitten på 1960-talet flyttade från sina lokaler i bygganden på Villagatan 1 kunde redaktionen ta över dessa lokaler. Därigenom fick även tryckeriet större lokaler.

Från början fastställdes det att tidningen skulle ges ut två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. Tidningen fick avhämtas på redaktionen eller på fasta utlämningsställen i staden. År 1974 övergick man från den gamla flatpresstekniken och inledde ett samarbete med Falköpings tidning. Från och med detta år sattes tidningen genom fotosättning och trycktes genom direkt-lito i Falköping. Härigenom kunde man utöka utgivningen till tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och lördagar. Tidningen övergick nu också till att bli en morgontidning som utskickades per post.

År 1981 bildades Skaraborgspress, ett samarbete mellan Falköpings tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Nya Lidköpings-Tidningen, Skövde Nyheter och Västgöta-Bladet, alla ägda av Hallpressen. Samtliga tidningar kunde nu tryckas i den gemensamma tryckpressen i Skara. Västgöta-Bladet kunde öka utgivningen till att även utges på måndagar. Formatet ändrades till tabloidformat. År 1996 överfördes tryckningen av tidningen till Herenco Press AB i Jönköping och tidningen blev i samband därmed en sexdagarstidning. År 2012 återgick man till utgivning fyra dagar i veckan.

Vid starten 1906 var upplagan 900 ex per år. År 1912 var den uppe i 2 300 ex och på 1940-talet översteg den 4 000 exemplar. Under åren 1969-1972 upplevde tidningen sin dittills högsta volym med en upplaga om 5 100 ex per år. Efter några år med lägre volym ökade tidningen igen i mitten av 1980-talet och år 1992 blev tidningens toppår med en upplaga om 5 400 ex. Därefter har upplagan stadigt minskat. År 1996 blev en brytpunkt för tidningen. Dels blev tidningen en sexdagarstidning med kraftig höjning av prenumerationspriset som följd och dels lades tryckningen om till Jönköping vilket innebar en tidigare stopptid för reportage. Upplagan rasade till 3 600 ex. Upplagan är nu 2 800 för 2017. Täckningen inom Tidaholms tätort har alltid varit mycket hög. Av tillgänglig statistik framgår att år 1949 så nådde tidningen hela 96 % av hushållen i Tidaholm. Västgöta-Bladet har följt med utvecklingen inom dagspressen och sedan 2012 finns även en nätupplaga. Fr o m 2018 går det att prenumerera på endast nätupplagan.

Även om tryckning av Västgöta-Bladet var bolagets huvudsakliga uppgift användes tryckeriet även för civiltryckeri. När tryckningen av tidningen övergick till Falköpings tidning sades samtlig personal i tryckeriet upp och civiltryckeriet lades ned. Karl-Erik Nätt och Bengt Johansson valde då att starta upp ett eget civiltryckeri i samma lokaler och med den gamla tryckeriutrustningen. Denna verksamhet upphörde efter några år. Tryckaren Bengt Söderstedt hyrde därefter lokalen och startade upp Tidaholms Civiltryckeri.

Bolaget ägdes från början huvudsakligen av ett antal privatpersoner i Tidaholmsbygden men så småningom kom AB Jönköping-Vulcan att bli en allt mera dominerande ägare. I början av 1960-talet ägde tändsticksbolaget över 90 procent av aktierna. Man bestämde sig då för att sälja hela sitt innehav. År 1965 köpte Hallpressen i Jönköping samtliga aktier. Detta var Hallpressens första förvärv av en tidning inom dåvarande Skaraborgs län, vilket kom att följas av flera tidningsköp. Den byggnad som tidningen huserade i ägdes av Vulcan och låg på ofri grund. I samband med Hallpressens köp inköpte Tidaholms Tryckeri AB såväl byggnaden som tomten.

År 1979 samordnades Falköpings tidnings verksamhet med Västgöta-Bladet och ekonomifunktionen överfördes till Falköping. Bolaget fortsatte att utge Västgöta-Bladet fram till 1996 då tidningsverksamheten övergick till det nybildade Västgöta Tidningar AB. Från denna tidpunkt blev bolagets enda uppgift att förvalta fastigheten Järnskog 3. Fastigheten såldes år 2014 till Sig Larsson Bygg AB men Västgöta-Bladets redaktion fortsatte att hyra lokalerna fram till 2018 då man flyttade till nya lokaler på Torggatan 4 i Tidaholm. Man hade då huserat i samma byggnad i 98 år.

År 2016 fusionerades Tidaholms Tryckeri AB med sitt moderbolag Hamhus AB och upphörde därigenom efter 109 års verksamhet.

 

Verkställande direktörer

Tidsperiod

Verkställande direktör

 

1909-1912

Kassören Per Johan Löf, Tidaholm

1912-1924

Litografen Adolf Neihoff, Tidaholm

1924-1928

Trafikchefen Erik Gustaf Stenhammar, Tidaholm

1928-1946

Redaktören Otto Svensson, Tidaholm

1946-1966

Disponenten Valdemar Lindahl, Tidaholm

1966-1970

Direktören John Lorentzi, Jönköping

1970-1979

Direktören Stig Fredriksson, Jönköping

1979-1985

Redaktören Hans Andersson, Falköping

1985-1996

Redaktören Sven Wedell, Skara

1996-2001

Redaktören Ingemar Helgesson, Skövde

 

Redaktörer

Tidsperiod

Redaktörer

 

1905-1908

Gustaf Lindberg

1908-1911

Fritiof Collin

1911-1915

Bror Ragnar Frölich

1915-1916

Knut Hallonsten

1916-1946

Otto Svensson

1946-1947

Hugo Annerfors

1947-1968

Yngve Wilhelmsson

1968-1988

Anders Lilja

1988-1998

Per-Erik Vrang

1998-1999

Bo ”Båsse” Johansson

 

Nyhetschefer

1999-

Jan Kindmalm

1999-2000

Leif Claesson

2000-2004

Börje Andersson

2004-2005

Olof Darius

2005-

Claes Rydholm

 

Produkter

Lokaltidning

Civiltryckeri

Fotografier

  • 1916tidaholmstryckeriTidaholms Tryckeri 1916
  • svindustrier1945s526Från Svenska Industrier 1945 sid. 526
  • vb19170824Annons VB 24 Aug 1917
  • faktura1924Faktura från 1924
  • vb19810613Från VB 15 Jun 1981

Anställda

Redaktionspersonal

Björn Rydholm

Jörgen Gustafsson

Göran Hagberg

Ally Antonsson

Thomas Gustafsson

Hans Sundberg (fotograf)

Johan Hoffman

Hanna Medin

Elin Andersson

Kristina Lundberg

Eva Blomqvist

Inga Fransson

Per Ström

Anders Johansson

 

Kansli- och ekonomipersonal

Dagny Jansson

Inga Högberg

Berit Blomqvist

Christina Gunnarsson

Birgit Svensson

Astrid Thorsell

Jan Ekman

Susann Moström

Jan-Gustaf Lerider

Henrik Svensson

Bengta Mohlin

 

 

Tryckeripersonal

Rudolf Blomdahl, handsättare

Ernst Paulsson, tryckare

Ernst Kjellgren, maskinsättare

Erik Sandberg, handsättare

Josef Eng, maskinsättare

Ingemar Karlsson, tryckare

Hans Persson, handsättare

Karl-Erik Nätt, handsättare

Kurt Carlsson, handsättare

Ingemar Larsson, handsättare

Evert Gustafsson, handsättare

Bengt ” Bäcka” Johansson, tryckare

Evert Ahlander, tryckare

August Paulsson, tryckare

Bengt Carlberg, bokbindare

Gustav Elgmark, faktor

Olle Carlsson, tryckare 1946-1975

Arne Thour, typograf

Bengt Söderstedt, maskinsättare

Jonny Andersson, handsättare

 

Källor

Västgöta-Bladet 50 år 1955

Jubileumsnummer 13 juni 1981

Västgöta-Bladet 80 år, särtryck 1986

VB 1905-1995 Jubileumsnr 18 april 1995

Västgöta-Bladet 1905-2005 Jubileumstidning

Muntliga uppgifter från Claes Rydholm

Bokföringsmaterial mm från bolaget förvarat på Landsarkivet i Göteborg, enskilda arkiv

Kungliga biblioteket

 

Inventerare

Kjell Henrysson